Členovia Asociácie

zakládajúci členovia Asociácie sú:


Informácie o členstve v Asociácii

Ako sa stať členom Asociácie

1. Členom Asociácie môže byť podnikateľský subjekt  registrovaný na území  Slovenskej republiky, súhlasiaci so Stanovami, poslaním a zameraním Asociácie, ktorý sa chce  podieľať na jej činnosti a zaplatí ročný členský príspevok viazaný na kalendárny rok, v ktorom má jeho členstvo v Asociácii vzniknúť. 

2. Pri splnení podmienok vyplývajúcich zo stanov Asociácie vzniká členstvo rozhodnutím Prezídia Asociácie (na základe písomnej žiadostio členstvo a povinných príloh k nej).

3. Čestné členstvo v Asociácii možno udeliť takej osobe, ktorá sa zvlášť zaslúžila o oblasť určenej v predmete činnosti, a to najmä na vedeckej, spoločenskej alebo politickej úrovni. O udelení čestného členstva v Asociácii rozhoduje Valné Zhromaždenie na návrh ktoréhokoľvek z členov. Čestné členstvo vzniká doručením súhlasu dotknutej fyzickej osoby s udelením členstva.

4. Podrobnosti o podmienkach prijatia za člena Asociácie a obsahových náležitostiach žiadosti o členstvo stanovuje vnútorný predpis Asociácie, schválený Valným Zhromaždením.

Kto sa môže stať členom

Bazén Športové zariadenie
Kúpalisko Dovozca
Sauna Projekčná kancelária
Relaxačné zariadenie Laboratórium
Škola Živnostník
Výrobca

Cenník členských poplatkov

Ceny členských príspevkou sú závislé na počtu zamestnancov člena asociácie a liší sa aj počet hlasov.